combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Östernäspannan blockerar!

Nästa stegPosted by partier i samverkan Sun, September 15, 2013 13:54:18

Den 11 augusti 2011 fick kommunstyrelsen information om virkesomlastning på Östernäs. När det gäller Östernäspannan informerades om att den skulle avvecklas under andra halvåret 2013. Det vill säga vara borta vid årsskiftet 2013/2014. Spånhögarna skulle tas bort under tredjekvartalet 2013.

Östernäspannan måste bort för att handelsområdet ska byggas. Utbyggnaden av handelsområdet åberopas som skäl till att timmerterminal snabbt måste flyttas till Kläppa.

I Ljusdals-Posten den 13 september står nu att det kommunala energibolaget har problem med den stora hetvattencentralen i Sjulhamre som måste vara klar innan Östernäspannan kan rivas. Nu bedöms därför Östernäspannan inte kunna tas bort förrän hösten 2014, vilket kan innebära att utbyggnaden av handelsområdet försenas?

Kommunstyrelsen har ännu inte fått någon information om ändrade tidsplaner för rivning av Östernäspannan.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post93

Bioenregi -var god dröj!

Nästa stegPosted by partier i samverkan Fri, September 06, 2013 16:23:56


Ljusdals-Posten skriver om de olika uppfattningarna i terminalfrågan.

En nyhet i Ljusdals-Posterns artikel om terminaldebatten som delar Ljusdal är att socialdemokraternas lokala ordförande Örjan Fridner uttalar sig om hur partiet ser på en framtida terminal på Bränta.

Fridner uttalar sig mot bakgrund av att Trätågs VD Olle Pettersson står fast vid vad han tidigare sagt nämligen att bygger vi på Kläppa kommer vi så klart att stanna där. Investeringen gör att vi vill vara kvar i 20 till 25 år.

Fridner ser inte det som ett problem utan menar att under tiden 20 till 25 år hinner vi ju undersöka möjligheterna på Bränta riktigt rejält.

Ljusdals-Posten släppte också den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post85

Ytorna avgör!

Nästa stegPosted by partier i samverkan Sun, September 01, 2013 20:00:01
En öppen, gemensam terminal kommer att kräva stora ytor, med utrymme för tillväxt.

Ur Förstudien Logistikcentrum Ljusdal, på uppdrag av Bilof:

”I vår analys har vi kommit fram till att Bränta framstår som det ända alternativet som gäller med tanke på den stora yta som lagring av biobränsle kräver.”

”Terminalområde ( minst 40 ha)

Hantering och lagring av framförallt skogsflis kräver stora ytor. Av brandsäkerhetsskäl är storleken på stackarna begränsade och det ska dessutom finnas säkerhetszoner emellan dem. Dessutom kommer flera aktörer att vilja hantera sina verksamheter på egna ytor avskilt från övriga. Därför har vi bedömt att det krävs mins 40 ha (med utrymme för utökning) för att ge tillräckliga utrymmen för nödvändig flexibilitet.”

Ur TRÄTÅG AB KLÄPPATERMINALEN En förstudie avseende möjligheterna för Trätåg att anlägga en omlastningsterminal vid Kläppa:

”Planen

Den planerade lastplatsen bör minst kunna hantera Trätågs nuvarande volymer av virke med upplag, samt bolagens eventuella bioenergivolymer.

Området för Trätågs verksamhet bör därför vara mellan 4 och 6 Ha.”

”MÖJLIGHETEN TILL EN ÖPPEN TERMINALLÖSNING

Trätåg ställer sig i princip positiv till en öppen terminal anläggs i anslutning av Trätågs egna verksamhet. ”

”Den utökning av lastområdet som en öppen terminal innebär, ställer krav på ett större markområde i spårnära läge.

Då handlar det om ytterligare marklösen, möjlig kulvertering av Kläppakanalen och liknande åtgärder. ”

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post81

Ytorna finns på Bränta!

Nästa stegPosted by partier i samverkan Sat, August 31, 2013 16:52:52

Bengt-Anders menar att det är på Bränta som ytorna finns för en kombiterminal.

Bengt-Anders Johansson, vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott intervjuades av Ljusdals-Posten med anledning av sitt besök den 30:e på Bränta. För tidningen berättar han att han inom sitt parti (M) har ett sammanhållande ansvar för miljö-, jordbruks-, skogs och landsbygdsfrågor.

Bengt-Anders säger vidare till tidningen, mot bakgrund av att anlägga en gemensam, öppen terminal på Bränta som även omfattar bioenergi, att han kan se en potential i att tillvarata skogens alla värden. Energifrågorna kommer att göra skogen mer eftertraktad. En kombiterminal på Bränta är, menar han, inriktad mot framtidens krav på efterfrågan av det gröna guldet, som han kallar skogen för.

Vidare framför han till tidningen att en kombiterminal på Bränta skulle bli väldigt viktig för regionen. Han uttrycker vidare förhoppningar om att kommunens alla aktörer kan enas för att förvekliga en terminallösning.

Bengt-Anders har också sagt, dock icke till tidningen, att han kan se Bränta som en bra plats för en kombiterminal, byggt på de uppgifter han har fått, för det är här som det finns tillräckliga ytor för att satsa och bygga framåt.

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post80

Kombilastterminal kräver stora ytor.

Nästa stegPosted by partier i samverkan Fri, August 30, 2013 16:55:09

Bengt-Anders i en rothög på Bränta!


Bengt-Anders Johansson, vice ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott besökte fredagen den 30:e augusti Bränta för att bland annat informera sig om framtiden med bioenergi i Ljusdal.

Efter att ha åkt omkring på området var hans uppfattning om en kombiomlastningsterminal på Bränta: - Spännade, intressant och framtidsinriktat med stor potential för tillväxt.

Bent-Anders lyfte fram skogens värde: - Skogen flyttar inte. Skogen är långt ifrån färdigutvecklad och skogskommunerna måste se skogen som sitt guld. Det är en tillgång som måste ses i ett större perspektiv. Skogen är en grundpelare i den svenska välfärden. Den har ett mycket stort värde och är jätteviktigt när det gäller de svenska finanserna.

När det gäller en kommande terminal framhöll han att energin från skogen är eftertraktad och att en terminal blir en del i miljöarbetet genom att bioenergi flyttas till järnväg och fraktas till användare som värmekraftverk.

Enligt hans uppfattning borde en kombiterminal på Bränta vara en bra affär för både kommun och det privata näringslivet. Förutsättningarna kan inte vara mycket bättre. Här finns den yta som behövs för långsiktiga satsningar. Det allra viktigaste verkar nu vara att alla aktörer enas om att dra åt samma håll.

Projektet har den storleken och vikt att det borde få medel från EU. Han framhöll att det även fanns medel från annat håll att söka som Tillväxtverket och Norrlandsfonden. Han sade också med eftertryck, att projektet verkar handla så mycket om jobb och utveckling och det har en stark kraft i sig själv.

  • Comments(1)//combiblogg.combilast.se/#post79

Bränta framtidsalternativet!

Nästa stegPosted by partier i samverkan Mon, August 19, 2013 15:11:34

I kommunstyrelsens finns två uppfattningar om vilket område som terminalen på Östernäs ska flyttas till, Bränta eller Kläppa.

Ljusdals-Posten skriver den 19:e augusti, från Hearingen om skogsnäring, miljö och jobb, att Bilofs utredning säger att Bränta är den enda möjliga platsen. Går det att göra både och? László Gönczi citeras med, att näringen säger att det inte går.

Tidningen citerar vidare Jonny Mill, att Ljusdal inte har råd att missa det har tåget och att de har försökt att argumentera för det hos socialdemokraterna.

När det gäller miljöaspekten av en kombiterminal på Bränta citeras László Gönczi med att det inte är alltid som hans står på samma sida som näringslivet i en fråga. Men här är det också ekologiskt vettigt. Med en stor terminal skulle det även bli möjligt att använda jätteresursen skogen på flera sätt, bland annat för att återföra aska till skogen.

Lili André (KD) oppositionsråd i Gävle samt riksdagsledamöterna Lars Beckman (M) och Hans Backman (FP) uttalanden om att använda EU-medel som del in en finansiering skriver tidningen också om.

Ljusdals-Posten artikelrubrik är Ingen debatt om omlastning i Bränta med underrubrik Inga kritiker på utfrågning om terminalen.

Men Roland Bäckman (S) kommunstyrelsens ordförande skriver i en insändare (LjP 17/8) tillsammans med Marcus Evensson (S) och Örjan Fridner (S) om flytt av timmerterminal: – Vi vill därför, så snart som det är möjligt, flytta timmeromlastningen från Östernäs, medverka till att utveckla handelsområdet, och vi hoppas att det i framtiden går att finna ekonomiska förutsättningar för att bygga en terminal på Bränta.

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post70

Häng kvar

Nästa stegPosted by partier i samverkan Mon, August 12, 2013 18:23:43

Häng kvar! Just idag är det lugnt men snart kommer Mittia mässan, och då ökar samtalen om kombilastterminal, miljö, skog, jobb och framtid.

Vi blir fler och fler som läser, delar och kommenterar. Gillar ni sidan, tala om det genom att trycka GILLA. Under någon vecka har vi nu nått ut till fler än 1 500 unika besökare och några inlägg har nåtts av fler än 600 läsare.

Detta gör combilast.se till en kanal för kunskap och information om mångas syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal.

Så häng kvar! Mer information kommer.  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post64

Marklösen krävs för öppen terminal Kläppa

Nästa stegPosted by partier i samverkan Mon, August 05, 2013 18:39:26


Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2012 beslutades i frågan om omlastningsterminal bland annat.

Att:”Kommunen ställer sig positiv till den förstudie gällande omlastningsterminal i Kläppa som Trätåg AB planerar att genomföra. I sammanhanget ska även förutsättningarna för att anlägga en öppen terminal inom området samt framtida möjligheter att flytta verksamheten till en ny samlad kombiterminal beaktas.”

Förslaget röstades igenom av S, C och V med en rösts övervikt.

I Trätågs förstudie står bland annat under rubriken ”Möjligheten till en öppen terminallösning”.

Att:”Den utökning av lastområdet som en öppen terminal innebär, ställer krav på ett större markområde i spårnära läge. Då handlar det om ytterligare marklösen, möjlig kulvertering av Kläppakanalen och liknande åtgärder.”

Någon kontakt från Trätåg eller Ljusdals kommun har inte tagits med Golfklubben när det gäller en eventuell öppen terminal på Kläppa, inte heller vad gäller frågan om ytterligare marklösen.

I Trätågs förstudie berörs inte frågan om framtida möjligheter att flytta verksamheten till en samlad kombiterminal. Trots det så beslutade kommunstyrelsen den 2 maj.

Att:”Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan i syfte att möjliggöra omlastningsterminal området benämnt Kläppa.”

Förslaget röstades igenom av S, C och V med en rösts övervikt.

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post57
Next »