combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Terminalskrivelse fick nobben i AU

PolitikenPosted by Lars Björkbom Tue, December 03, 2013 21:00:12

S, C och V vill skicka en skrivelse från kommunen till Region Gävleborg om en avsiktsförklaring gällande en framtida terminallösning. Finansiering skall ske via statliga pengar i den kommande länsplanen. Avsiktsförklaringen innebär en mycket långsiktig lösning. Vad händer i det korta perspektivet? Skall Trätåg flytta till Kläppa? Skall Sveaskog etablera sig i Skästra? Svar saknas!

Skrivelsen från S, C och V utmynnar i att: ”Vi vill därför starta ett formaliserat samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region Gävleborg och Trafikverket medverkar. En lämplig plattform för ett sådant samarbete är att en gemensam avsiktsförklaring tecknas.”

Skrivelsen behandlades på kommunstyrelsens allmänna utskott den 3 december. Vid tillfället kunde vare sig kommunalrådet eller förste viceordföranden redogöra för hur företagen som anges i skrivelsen ställer sig till densamma. Är de med på att skjuta en terminal långt in i framtiden?

Eftersom S, C och V inte visste hur företagen ställer sig till innehållet i skrivelsen, d.v.s. att skjuta terminalen på framtiden, röstade M och SRD nej till att skicka i väg den. Det blev omröstning, M och SRD som hade tre röster vann mot S och V som hade två röster. C hade ingen ledamot med vid mötet utan istället tjänstgjorde en ersättare från M.

Beslutet blev att inte skicka skrivelsen till Region Gävleborg. Den 9 januari kommer ärendet upp för beslut i kommunstyrelsen.  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post99

Projektplan

PolitikenPosted by partier i samverkan Mon, September 16, 2013 19:12:06
Enligt denna projektplan daterad den 16/11 2011 ska byggskedet gå igång vilken dag som helst, men då var det Tegeltjär eller Bränta som gällde. Mycket vatten har runnit under broarna sen dess.


  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post94

Kommunens medverkan!

PolitikenPosted by partier i samverkan Thu, September 05, 2013 20:02:06Den 30 maj beslutade kommunstyrelsens majoritet S, C och V att Ljusdals kommun medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta.


Den 6 september frågade Lars Björkbom på kommunstyrelsen möte kommunchefen hur kommunen har medverkat i arbetet med en omlastningsterminal på Bränta under tiden från 30 maj till den 6 september.

Svaret var att kommunchefen och två andra tjänstemän besökt ett stort skogsföretag i Gävle den 5 juli och att man nu väntar på en inbjudan till möte med flera skogsföretag. Det är inte bestämt vilka frågor som kommer att tas upp vi det mötet.

Den 30 maj yrkade M, FP, KD, MP och SRD i kommunstyrelsen att kommunen tar på sig en ledande roll i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta. Förslaget röstades ner med siffrorna 8 mot 7 av S, C och V.

Bilof och skogföretag har fört fram önskemål om att kommunen ska ta på sig en ledande roll. Det föreligger stor risk för att arbetet inte kommer igång om kommunen inte gör det.

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post84

Medverkar kommunen?

PolitikenPosted by partier i samverkan Wed, September 04, 2013 16:03:51

Den 30 maj beslutade kommunstyrelsens majoritet S, C och V att Ljusdals kommun medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta.

Den 5 september har kommunstyrelsen möte och då kommer vi att fråga kommunchefen hur kommunen har medverkat i arbetet under de månader som har gått. Svaret kommer att tydliggöra begreppet medverka. Vad det innebär i praktiken.

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post83

Både och, är inget alternativ!

PolitikenPosted by partier i samverkan Sat, August 24, 2013 15:33:56

Jonny Mill (SRD) och László Gönczi (MP) skriver i en insändare den 24 augusti i Ljusdals-Posten: - Vi vill avsluta med att bemöta påståenden om vilken hållning S ska anses ha i terminalfrågan. De säger att de är positiva på sikt. Problemet är att de berörda företagen säger att en satsning på Kläppaområdet drar både fokus och pengar ifrån en satsning på Bränta och då är det stor risk för att Bränta inte kan bli av. De säger helt enkelt att det inte går. Då anser vi att det är ansvarslöst att gå ut med en frejdig optimism och säga sig tro på både och.

Centern skrev i sin insändare i Ljusdals-Posten den 20 augusti: - Att besluta om att upprätta en plan för att pröva förutsättningarna för Trätåg att åstadkomma en etablering i Kläppa, hindrar på intet sätt etablering av kombiterminal på Bränta.

Bilof skriver emellertid i ÖPPET BREV TILL KOMMUNSTYRELSEN I LJUSDAL den 27 april 2013: - En omlokalisering till Kläppa skulle, enligt företagens uppfattning, innebära att detta blir en permanent lösning för Trätågs del och därmed skulle den pågående processen tappa sin drivkraft.  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post75

Mitt mittia

PolitikenPosted by partier i samverkan Fri, August 23, 2013 18:27:04

I Ljusdalsposten den 23 augusti har jag, Lars Björkbom en insändare. Här nedan utvecklar jag lite vad jag vill säga.

Partier i samverkan – M, FP, KD, MP och SRD - medverkade på mässan Mittia Skogstransport. Vi var där för att berätta om vad vi anser om skogsnäring, miljö och jobb. Samt för att ge alla möjlighet att ställa frågor. Samtalen kom mycket att handla om en kombiomlastningsterminal. Det för att en rejäl, öppen och gemensam terminal kommer att ge skogsnäringen skjuts framåt, förbättra miljön och skapa fler jobb. En terminal är också fösta steget till att skapa en logistikcentral för att även kunna transportera andra varor än skogsprodukter.

En del i vår medverkan på mässan var en Hearing till vilken vi bjudit in politiker som inte till vardags är verksamma i kommunen. Det gjorde vi för att bredda samtalen och för att visa att en terminal i Ljusdal också berör länet och hela landet. Ljusdals-Posten skrev en artikel om Hearingen och konstaterade att motståndarna till en kombiomlastningsterminal på Bränta inte var där och att det därför inte blev någon debatt. Partier i samverkan hade bjudit in till en Hearing. Inte till något annat. Hade motståndarna varit där hade det kanske blivit en debatt. Men de var de inte. De som var där verkade dela vår uppfattning i terminalfrågan.

Att bilda opinion för en sak står var och en fritt. Vår uppfattning är klar: Kommunens ska ta på sig en ledande roll i arbetet med att få till en terminal på Bränta. Det brådskar om vi inte vill bli passerade av andra kommuner.

Socialdemokraterna skrev en insändare i Ljusdals-Posten med anledning av Partier i samverkans medverkan på mässan. I den säger de att de inte känner till något parti som är emot Bränta, som en mer långsiktig lösning. De framhåller att finansieringsfrågor liksom markfrågor måste vara lösta innan större initiativ kan tas där. Jag menar att finansieringsfrågor och markfrågor är frågor som just kräver ett större initiativ.

Att vara överens om en etablering på Bränta speglas inte av de beslut som Socialdemokrater medverkat till i Kommunstyrelsen. Där driver de frågan om en terminal på Kläppa. Tvärs emot vad företagen och Bilof vill. De menar att en Kläppaterminal urholkar kraften i processen med att skapa en rejäl, gemensam och öppen terminal. Det vill säga, blir det Kläppa blir det inte någon annan terminal. Socialdemokraternas hållning står klar för var och en som kan och orkar läsa protokollen. Det vore önskvärt att flera gjorde det.

I insändaren raljerar Socialdemokraterna över andra partiers påstådda tillkortakommanden och det är ett billigt sätt att flytta fokus från en fråga där de förmodligen nu känner att de tappat initiativet.

Att Socialdemokraterna som parti medverkade till att finansieringsfrågan inte skulle utredas ter sig aningen märkligt, då man ändå skymtar ett visst mått av positivitet till Bränta i insändaren.  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post74

S i Ljusdal lyssnar inte på företagen!

PolitikenPosted by partier i samverkan Thu, August 22, 2013 16:08:59


Socialdemokraterna i Ljusdal skriver den 22 augusti i en insändare i Ljusdals -Posten: - Ja vi förordar att Kläppa används som timmerterminal för en period, dels beroende på att en annan aktör än kommunen avser att finansiera det hela, dels för att vi vill ha bort timret från centrala Ljusdal och Östernäs.

I ett ÖPPET BREV TILL KOMMUNSTYRELSEN I LJUSDAL från Bilof den 27 april 2013 står det under rubriken Tidsaspekten och eventuella tillfälliga lösningar

”Tanken att det kommer att ta minst tio år att skapa en terminal i Ljusdal är helt ohanterlig för näringslivet. Att driva processen blir möjligt om målet är att terminalen ska vara klar ca 2016-2017. Företagen har förståelse för att kommunen vill avveckla Trätågs omlastning i Östernäs snabbare än så, och att det kan behövas tillfälliga lösningar för att klara den frågan. Det alternativ som man då vill driva är Ede, eftersom de investeringar som skulle göras där skulle komma till nytta i den slutliga lösningen. En omlokalisering till Kläppa skulle, enligt företagens uppfattning, innebära att detta blir en permanent lösning för Trätågs del och därmed skulle den pågående processen tappa sin drivkraft. ”

Den 2 maj 2013 röstade S, C och V igenom följande beslut i kommunstyrelsen:

- Detaljplanelägga Kläppaområdet som industrimark, inklusive ”Trätågs-området” i syfte att flytta riksintresset för lastområde från Ljusdals station till Kläppa.

Den 2 maj röstade S, C och V ner följande yrkande från MP m fl:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ett inriktningsbeslut med innebörden att Ljusdals kommun prioriterar etablerandet av ett öppet och storskaligt skogslogistikcentrum på Bräntaområdet.

- Ljusdals kommun ska tillsammans med berörda parter bilda ett konsortium

där kommunen är huvudman.

Den 30 maj röstade vidare S, C och V ner ett förslag i kommunstyrelsen om att Kommunen tar på sig en ledande roll i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta. Ett förslag som flera skogsföretag vädjat till kommunen att genomföra.

Den 30 maj röstade S , C och V i kommunstyrelsen igenom beslutet att: - Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan i syfte att möjliggöra omlastningsterminal området benämnt Kläppa.

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post73

Ordförande lägger till Bränta

PolitikenPosted by partier i samverkan Wed, August 21, 2013 19:16:46

Samhällsutvecklingsutskottets ordförande lägger till Bränta i remissvar!


Vid samhällsutvecklingsutskottet sammanträden de 20 augusti föreslogs ändringar i

Ljusdals kommuns Yttrande över förslag till länsplan för transporinfrastruktur 2014 – 2025 och Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025.

Det var ordföranden i utskottet Jonny Mill som initierade skrivningar för att lyfta fram infrastruktursatsningen med Bränta. Jonny Mill säger. – Vi, om några måste själva lyfta fram kombiomlastningsterminal Bränta med emfas, vi kan inte förvänta oss att någon annan utifrån kommer att gör det. Alla partier har sagt sig vara positiva till en satsning på Bränta. Det är därför vi vill och måste lyfta fram Bränta tydligare i vårt yttrande.

Samtidigt påtalade utskottet att effekterna av den regionala obalansen bör kraftigare påvisas och beskrivas i yttrandet. Ljusdal kommun och vår region får en alltför liten andel av de satsningar som föreslås i såväl länsplan som nationell plan.

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post72
Next »