combiblogg.se

Ledare med ögonbindel!kombilastterminal i Ljusdal

Posted by Lasse Molin Tue, January 14, 2014 19:00:15


Blog imageLedare med ögonbindel!

Den 9 januari ville S, C och V skicka en skrivelse till Region Gävleborg vars avsikt var att kommunen, Region Gävleborg, berörda företag och Trafikverket skulle teckna en gemensam avsiktsförklaring avseende en stor terminal i kommunen. Avsiktsförklaringen innebar en mycket, mycket långsiktig lösning. Den 9 januari sa övriga partier i kommunstyrelsen att skivelsen var ett ärende och det inte var berett. Den viktigaste frågan var att ta reda på vad företag, skogsägare och LRF tycker om skrivelsen.

S, C och V tyckte inte att företagen skulle tillfrågas. C menade att nu var det bara att besluta och att kommunstyrelsen kan ta beslut utan att ett ärende är berett. S, C och V ville, trots alla obesvarade frågor, skicka skrivelsen med kommunen som avsändare till Regionen. Övriga partier ville att ärendet skulle skickas tillbaka/återremiteras för att beredas av förvaltning i sedvanlig ordning och att skogsföretagens, LRFs och Bilofs synpunkter skulle inhämtas.

Skrivelsen till Region Gävleborg är en ren partsinlaga från tre partier som genom den majoritet som de har i kommunstyrelsen ville skicka den till regionen med kommunen som avsändare utan beredning. Har det hänt någon gång tidigare?

Vad händer sen? Jo, den 13 januari, fyra dagar efter kommunstyrelsens sammanträde, berättar de företag som S, C och V inte ville fråga vad de tycker om en stor terminal att de vill utreda förutsättningarna för att anlägga en omlastningsterminal för skogliga produkter vid Böle. Det visade sig också att kommunen har medverkat på tjänstemannanivå i samtal med företagen enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. Men det kände inte S, C och V till. De ville istället skicka frågan om en stor terminal långt in i framtiden.

Det är glädjande att skogsbolagen vill fortsätta att utreda en omlastningsterminal i kommunen.

Det är emellertid minst sagt skrämmande att de partier som tagit på sig att leda kommunen S och V inte känner till vad som händer i kommunen. Utan att de tillsammans med C, utan att ta reda på fakta, ville skjuta hela terminalfrågan långt fram i tiden. Nu blev det inte så, men det var bara tack vare att övriga partier sade bestämt ifrån och att tjänstgörande ordföranden Yvonne Oscarsson (V) sydde ihop en kompromiss som innebar att ärendet återremitterades för att beredas. Och där ligger den idag.

Ögonbindeln när det gäller omlastningsterminal har ramalt av. Nästa bindel som ska bort handlar om handeln på Östernäs. Även i den frågan vet inte de ledande S och V hur läget är.

Terminalskrivelse fick nobben i AUPolitiken

Posted by Lars Björkbom Tue, December 03, 2013 21:00:12

Blog imageS, C och V vill skicka en skrivelse från kommunen till Region Gävleborg om en avsiktsförklaring gällande en framtida terminallösning. Finansiering skall ske via statliga pengar i den kommande länsplanen. Avsiktsförklaringen innebär en mycket långsiktig lösning. Vad händer i det korta perspektivet? Skall Trätåg flytta till Kläppa? Skall Sveaskog etablera sig i Skästra? Svar saknas!

Skrivelsen från S, C och V utmynnar i att: ”Vi vill därför starta ett formaliserat samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region Gävleborg och Trafikverket medverkar. En lämplig plattform för ett sådant samarbete är att en gemensam avsiktsförklaring tecknas.”

Skrivelsen behandlades på kommunstyrelsens allmänna utskott den 3 december. Vid tillfället kunde vare sig kommunalrådet eller förste viceordföranden redogöra för hur företagen som anges i skrivelsen ställer sig till densamma. Är de med på att skjuta en terminal långt in i framtiden?

Eftersom S, C och V inte visste hur företagen ställer sig till innehållet i skrivelsen, d.v.s. att skjuta terminalen på framtiden, röstade M och SRD nej till att skicka i väg den. Det blev omröstning, M och SRD som hade tre röster vann mot S och V som hade två röster. C hade ingen ledamot med vid mötet utan istället tjänstgjorde en ersättare från M.

Beslutet blev att inte skicka skrivelsen till Region Gävleborg. Den 9 januari kommer ärendet upp för beslut i kommunstyrelsen.Hur hanterar kommunalrådet skrivelsen?kombilastterminal i Ljusdal

Posted by partier i samverkan Fri, November 08, 2013 19:41:22

Blog imageRoland Bäckman uttalar sig i Ljusdals Posten (LjP) den 7 november med anledning av en skrivelse som S, C och V ska skicka till Region Gävleborg om att få in ett framtida terminalprojekt i länsplanen för regional transportinfrastruktur.

LjP skriver att Roland Bäckman berättar att den nya skrivelsen skickats med till den grupp företagare som kommunen träffat. ”Vad jag förstå är det ingen som har något emot skrivelsen. Det skulle ju vara underligt om man hade det.”

Vilken är den grupp av företagare som kommunalrådet talar om? Har de fått skivelsen och har den behandlats vid mötet? Frågorna är berättigade eftersom skrivelsen innebär att terminalprojektet på Bränta skjuts fram flera år i tiden. Vill företagen vänta så länge på att komma igång?

Frågan är också berättigad då skrivelsen vid det tillfälle som kommunalrådet hänvisar till inte var diariefört utan endast ett arbetsmaterial.

Den vidare gången borde nu vara att skivelsen behandlas på kommunstyrelsens beredning och därefter skickas till förvaltningen för beredning för att tas upp i Kommunstyrelsens Allmänna utskott som föreslår kommunstyrelsen att ta beslut om att skicka skrivelsen till Region Gävleborg. Kommer då kommunalrådet att lägga till i skrivelsen att en grupp företag inte har något emot den? Och räcker det, då det i skrivelsen står att berörda företag ska vara med på avsiktsförklaringen?

I skrivelsen står: ”Vi vill därför starta ett formaliserat samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region Gävleborg och Trafikverket medverkar. En lämplig plattform för ett sådant samarbete är att en gemensam avsiktsförklaring tecknas.”

Hur tänker kommunalrådet hantera skrivelsen?Ärligt talat, vad vill S, C och V?kombilastterminal i Ljusdal

Posted by partier i samverkan Tue, November 05, 2013 22:12:06

Blog image

S, C och V vill skicka en skrivelse till Region Gävleborg vars avsikt är att kommunen, Region Gävleborg, berörda företag och Trafikverket tecknar en gemensam avsiktsförklaring avseende en stor terminal i kommunen. Tanken, som i sig är god, är att få fram statliga medel via länsplanen till finansiering.

Frågan är, vad tycker företagen? Länsplanen har just reviderats och nya pengar till en terminal i Ljusdal kan först komma i en kommande revidering av länsplanen. Den reviderade länsplanen ska gälla 2018 till 2029. Är företagen beredda att vänta så länge? Finns det något intresse för en öppen gemensam terminal i Ljusdal med den tidshorisonten. Om svaret är nej, vad betyder då skrivelsen?

Vad händer med Trätågs terminal i Kläppa? Om sex år borde den vara i full sving och är då Trätåg intresserade av att flytta? Om inte, vad betyder det för en stor öppen terminal?

Tänker S, C och V skicka en skrivelse om en framtida terminal utan att den är förankrad hos skogsföretagen? Tanken svindlar! Det är skogsföretag och skogsägare som i ett första skede ska använda sig av terminalen och då måste de vara med i beslut om en framtida terminal!

När byggs en öppen terminal?kombilastterminal i Ljusdal

Posted by partier i samverkan Sat, November 02, 2013 17:03:36

Blog imageDe politiska partierna i kommunstyrelsen har fått ett erbjudande om att vara med och ställa sig bakom en skrivelse som kommunstyrelsens ordförande kommer att skicka till Region Gävleborg efter det att den behandlats i kommunstyrelsen.

Skrivelsen handlar om att en samlad järnvägsterminal för skogliga råvaror är av stort, regionalt och nationellt värde. Den utmynnar i att Ljusdals kommun vill formalisera ett samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region Gävleborg och Trafikverket medverkar. Formaliseringen innebär att gemensam avsiktsförklaring tecknas. Målsättningen skall vara att nå en lösning som svarar mot de behov som idag är kända och där utrymme finns för en betydande expansion. Arbetet skall även innefatta en finansieringslösning där statliga medel/länsplanen förutsätts svara för en väsentlig del.

Skrivelsen väcker en rad frågor inför behandlingen i kommunstyrelsen. Har majoriteten S, V och C ändrat uppfattning utifrån det beslut som de drev igenom i kommunstyrelsen den 30 maj 2013? Det beslutet innebär att Ljusdals kommun endast medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta. Innebär skrivelsen nu att S, C och V, precis som övriga partier, vill att kommunen ska ta en mer aktiv roll i arbetet?

I skrivelsen står att ett antal alternativa lokaliseringar av en terminal utreds för närvarande mer ingående. Vilka utreder och finns det alternativ som inte redovisats?

Tjänstemän från kommunen har vid två tillfällen träffat representanter för skogsföretagen sedan den 30 maj. Vad har framkommit vid de samtalen? Har skrivelsen behandlats vid dessa möten och tänker skogsföretagen ställa sig bakom avsiktsförklaringen?

I skrivelsen framgår att Ljusdals kommun i samband med arbetet med en pågående revideringen av länsplanen valt att i sitt remissvar inte föra in en ny terminal som ett objekt – som finansieras med statliga medlen via länsplanen –i konkurrens med övriga stora objekt. Objekten förutsätts ligga fast i huvudsak, i enlighet med länsplanen 2010 till 2012.

I skrivelsen ändrar kommunen nu hållning, några månader efter sitt remissvar och menar att i ett längre planeringsperspektiv ser man en stor och rationell terminal som ett mycket angeläget objekt på både regional och nationell nivå och en sådan ska därför bedömas i konkurens med övriga objekt. En terminal skall därför kunna tas med i en kommande revideringen av länsplanen.

Det väcker fler frågor. Varför är terminalen inte med i kommunens remissvar för några månader sedan om en reviderad länsplan? Varför väljer kommunen istället att ta upp terminalen i en kommande revidering av länsplanen? När kan terminalen komma med i en kommande reviderad länsplan som kommer att gälla först 2018 till 2019. Hur många år fram i tiden handlar det om?

I skrivelsen står också att kommunen ser en aktiv medverkan från Region Gävleborg som en viktig faktor. Innebär det, att det är regionen som ska driva frågan om en terminallösning i Ljusdal?

Kommunen har tagit en rad beslut som drar åt olika håll:

· Beslut om att kommunen ska medverka i det fortsatta arbetet med en omlastningsterminal på Bränta,

· Beslut om två planuppdrag om terminaler, Kläppa och Skästra

· Beslut om att timmerterminalen på Östernäs ska flyttas från centrum.

· Samt nu en avsiktsförklaring med aktiv medverkan från Region Gävleborg i en framtida lösning.

Hur går allt detta ihop? Hur ser tidsplanen ut?

Nuvarande styrande partier S och V har under denna mandatperiod varit passiva i frågan om en ny öppen, stor terminallösning. Mandatperioden går mot sitt slut och en annan majoritet kan komma att ta över efter nästa val. Det verkar vara mot den bakgrunden som det kommer ett erbjudande till partierna om att skjuta hela terminalfrågan till region Gävleborg och in i framtiden? Den helt avgörande frågan är om skogsbolagen då kommer att vara intresserade eller om tåget har gått?

Vem bär ansvaret för att kommunen inte fått till en lösning? Skrivelsen menar ju att det är full möjligt att få finansiering via regionen och länsplanen. Kommunen valde emellertid att inte ta med en ny terminal som objekt i revideringen av länsplanen samtidigt som man nu vill ha med terminalen i nästa kommande revidering.

Bra argument för en öppen timmerterminal radas upp i skrivelsen. Det är bra, men alla argument har gått att läsa på hemsidan combilast. Varför har inte dessa argument tidigare fått styra utvecklingen?
Länk till skrivelsenMöte om terminallösning i Ljusdal!kombilastterminal i Ljusdal

Posted by partier i samverkan Tue, October 29, 2013 16:16:54

Blog imageDen 30 maj 2013 tog kommunstyrelsen beslut om kommunens eventuella roll och deltagande i konsortium för gemensam omlastningsterminal.

Beslutet blev att Ljusdals kommun medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta samt att kommunchefen får i uppdrag att utse tjänsteman som ska vara kommunens representant i arbetet.

Sedan den 30 maj har tjänstemän träffat företrädare för skogsbolag i månadsskiftet juni/juli. Ett nytt möte om öppen terminal i Ljusdal äger nu rum torsdagen den 31 oktober. Kallade är representanter från Mellanskog, Holmen Skog och Sveaskog samt fyra tjänstemän från kommunen.

Målet för mötet är att finna samsyn i hur en gemensam öppen terminal kan projekteras i Ljusdal.

Samma information finns på samblogg.eu

ProjektplanPolitiken

Posted by partier i samverkan Mon, September 16, 2013 19:12:06

Enligt denna projektplan daterad den 16/11 2011 ska byggskedet gå igång vilken dag som helst, men då var det Tegeltjär eller Bränta som gällde. Mycket vatten har runnit under broarna sen dess.


Östernäspannan blockerar!Nästa steg

Posted by partier i samverkan Sun, September 15, 2013 13:54:18

Blog imageDen 11 augusti 2011 fick kommunstyrelsen information om virkesomlastning på Östernäs. När det gäller Östernäspannan informerades om att den skulle avvecklas under andra halvåret 2013. Det vill säga vara borta vid årsskiftet 2013/2014. Spånhögarna skulle tas bort under tredjekvartalet 2013.

Östernäspannan måste bort för att handelsområdet ska byggas. Utbyggnaden av handelsområdet åberopas som skäl till att timmerterminal snabbt måste flyttas till Kläppa.

I Ljusdals-Posten den 13 september står nu att det kommunala energibolaget har problem med den stora hetvattencentralen i Sjulhamre som måste vara klar innan Östernäspannan kan rivas. Nu bedöms därför Östernäspannan inte kunna tas bort förrän hösten 2014, vilket kan innebära att utbyggnaden av handelsområdet försenas?

Kommunstyrelsen har ännu inte fått någon information om ändrade tidsplaner för rivning av Östernäspannan.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!