combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

När byggs en öppen terminal?

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Sat, November 02, 2013 17:03:36

De politiska partierna i kommunstyrelsen har fått ett erbjudande om att vara med och ställa sig bakom en skrivelse som kommunstyrelsens ordförande kommer att skicka till Region Gävleborg efter det att den behandlats i kommunstyrelsen.

Skrivelsen handlar om att en samlad järnvägsterminal för skogliga råvaror är av stort, regionalt och nationellt värde. Den utmynnar i att Ljusdals kommun vill formalisera ett samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region Gävleborg och Trafikverket medverkar. Formaliseringen innebär att gemensam avsiktsförklaring tecknas. Målsättningen skall vara att nå en lösning som svarar mot de behov som idag är kända och där utrymme finns för en betydande expansion. Arbetet skall även innefatta en finansieringslösning där statliga medel/länsplanen förutsätts svara för en väsentlig del.

Skrivelsen väcker en rad frågor inför behandlingen i kommunstyrelsen. Har majoriteten S, V och C ändrat uppfattning utifrån det beslut som de drev igenom i kommunstyrelsen den 30 maj 2013? Det beslutet innebär att Ljusdals kommun endast medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta. Innebär skrivelsen nu att S, C och V, precis som övriga partier, vill att kommunen ska ta en mer aktiv roll i arbetet?

I skrivelsen står att ett antal alternativa lokaliseringar av en terminal utreds för närvarande mer ingående. Vilka utreder och finns det alternativ som inte redovisats?

Tjänstemän från kommunen har vid två tillfällen träffat representanter för skogsföretagen sedan den 30 maj. Vad har framkommit vid de samtalen? Har skrivelsen behandlats vid dessa möten och tänker skogsföretagen ställa sig bakom avsiktsförklaringen?

I skrivelsen framgår att Ljusdals kommun i samband med arbetet med en pågående revideringen av länsplanen valt att i sitt remissvar inte föra in en ny terminal som ett objekt – som finansieras med statliga medlen via länsplanen –i konkurrens med övriga stora objekt. Objekten förutsätts ligga fast i huvudsak, i enlighet med länsplanen 2010 till 2012.

I skrivelsen ändrar kommunen nu hållning, några månader efter sitt remissvar och menar att i ett längre planeringsperspektiv ser man en stor och rationell terminal som ett mycket angeläget objekt på både regional och nationell nivå och en sådan ska därför bedömas i konkurens med övriga objekt. En terminal skall därför kunna tas med i en kommande revideringen av länsplanen.

Det väcker fler frågor. Varför är terminalen inte med i kommunens remissvar för några månader sedan om en reviderad länsplan? Varför väljer kommunen istället att ta upp terminalen i en kommande revidering av länsplanen? När kan terminalen komma med i en kommande reviderad länsplan som kommer att gälla först 2018 till 2019. Hur många år fram i tiden handlar det om?

I skrivelsen står också att kommunen ser en aktiv medverkan från Region Gävleborg som en viktig faktor. Innebär det, att det är regionen som ska driva frågan om en terminallösning i Ljusdal?

Kommunen har tagit en rad beslut som drar åt olika håll:

· Beslut om att kommunen ska medverka i det fortsatta arbetet med en omlastningsterminal på Bränta,

· Beslut om två planuppdrag om terminaler, Kläppa och Skästra

· Beslut om att timmerterminalen på Östernäs ska flyttas från centrum.

· Samt nu en avsiktsförklaring med aktiv medverkan från Region Gävleborg i en framtida lösning.

Hur går allt detta ihop? Hur ser tidsplanen ut?

Nuvarande styrande partier S och V har under denna mandatperiod varit passiva i frågan om en ny öppen, stor terminallösning. Mandatperioden går mot sitt slut och en annan majoritet kan komma att ta över efter nästa val. Det verkar vara mot den bakgrunden som det kommer ett erbjudande till partierna om att skjuta hela terminalfrågan till region Gävleborg och in i framtiden? Den helt avgörande frågan är om skogsbolagen då kommer att vara intresserade eller om tåget har gått?

Vem bär ansvaret för att kommunen inte fått till en lösning? Skrivelsen menar ju att det är full möjligt att få finansiering via regionen och länsplanen. Kommunen valde emellertid att inte ta med en ny terminal som objekt i revideringen av länsplanen samtidigt som man nu vill ha med terminalen i nästa kommande revidering.

Bra argument för en öppen timmerterminal radas upp i skrivelsen. Det är bra, men alla argument har gått att läsa på hemsidan combilast. Varför har inte dessa argument tidigare fått styra utvecklingen?
Länk till skrivelsen  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post96