combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Hur hanterar kommunalrådet skrivelsen?

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Fri, November 08, 2013 19:41:22

Roland Bäckman uttalar sig i Ljusdals Posten (LjP) den 7 november med anledning av en skrivelse som S, C och V ska skicka till Region Gävleborg om att få in ett framtida terminalprojekt i länsplanen för regional transportinfrastruktur.

LjP skriver att Roland Bäckman berättar att den nya skrivelsen skickats med till den grupp företagare som kommunen träffat. ”Vad jag förstå är det ingen som har något emot skrivelsen. Det skulle ju vara underligt om man hade det.”

Vilken är den grupp av företagare som kommunalrådet talar om? Har de fått skivelsen och har den behandlats vid mötet? Frågorna är berättigade eftersom skrivelsen innebär att terminalprojektet på Bränta skjuts fram flera år i tiden. Vill företagen vänta så länge på att komma igång?

Frågan är också berättigad då skrivelsen vid det tillfälle som kommunalrådet hänvisar till inte var diariefört utan endast ett arbetsmaterial.

Den vidare gången borde nu vara att skivelsen behandlas på kommunstyrelsens beredning och därefter skickas till förvaltningen för beredning för att tas upp i Kommunstyrelsens Allmänna utskott som föreslår kommunstyrelsen att ta beslut om att skicka skrivelsen till Region Gävleborg. Kommer då kommunalrådet att lägga till i skrivelsen att en grupp företag inte har något emot den? Och räcker det, då det i skrivelsen står att berörda företag ska vara med på avsiktsförklaringen?

I skrivelsen står: ”Vi vill därför starta ett formaliserat samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region Gävleborg och Trafikverket medverkar. En lämplig plattform för ett sådant samarbete är att en gemensam avsiktsförklaring tecknas.”

Hur tänker kommunalrådet hantera skrivelsen?  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post98

Ärligt talat, vad vill S, C och V?

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Tue, November 05, 2013 22:12:06

S, C och V vill skicka en skrivelse till Region Gävleborg vars avsikt är att kommunen, Region Gävleborg, berörda företag och Trafikverket tecknar en gemensam avsiktsförklaring avseende en stor terminal i kommunen. Tanken, som i sig är god, är att få fram statliga medel via länsplanen till finansiering.

Frågan är, vad tycker företagen? Länsplanen har just reviderats och nya pengar till en terminal i Ljusdal kan först komma i en kommande revidering av länsplanen. Den reviderade länsplanen ska gälla 2018 till 2029. Är företagen beredda att vänta så länge? Finns det något intresse för en öppen gemensam terminal i Ljusdal med den tidshorisonten. Om svaret är nej, vad betyder då skrivelsen?

Vad händer med Trätågs terminal i Kläppa? Om sex år borde den vara i full sving och är då Trätåg intresserade av att flytta? Om inte, vad betyder det för en stor öppen terminal?

Tänker S, C och V skicka en skrivelse om en framtida terminal utan att den är förankrad hos skogsföretagen? Tanken svindlar! Det är skogsföretag och skogsägare som i ett första skede ska använda sig av terminalen och då måste de vara med i beslut om en framtida terminal!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post97

När byggs en öppen terminal?

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Sat, November 02, 2013 17:03:36

De politiska partierna i kommunstyrelsen har fått ett erbjudande om att vara med och ställa sig bakom en skrivelse som kommunstyrelsens ordförande kommer att skicka till Region Gävleborg efter det att den behandlats i kommunstyrelsen.

Skrivelsen handlar om att en samlad järnvägsterminal för skogliga råvaror är av stort, regionalt och nationellt värde. Den utmynnar i att Ljusdals kommun vill formalisera ett samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region Gävleborg och Trafikverket medverkar. Formaliseringen innebär att gemensam avsiktsförklaring tecknas. Målsättningen skall vara att nå en lösning som svarar mot de behov som idag är kända och där utrymme finns för en betydande expansion. Arbetet skall även innefatta en finansieringslösning där statliga medel/länsplanen förutsätts svara för en väsentlig del.

Skrivelsen väcker en rad frågor inför behandlingen i kommunstyrelsen. Har majoriteten S, V och C ändrat uppfattning utifrån det beslut som de drev igenom i kommunstyrelsen den 30 maj 2013? Det beslutet innebär att Ljusdals kommun endast medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta. Innebär skrivelsen nu att S, C och V, precis som övriga partier, vill att kommunen ska ta en mer aktiv roll i arbetet?

I skrivelsen står att ett antal alternativa lokaliseringar av en terminal utreds för närvarande mer ingående. Vilka utreder och finns det alternativ som inte redovisats?

Tjänstemän från kommunen har vid två tillfällen träffat representanter för skogsföretagen sedan den 30 maj. Vad har framkommit vid de samtalen? Har skrivelsen behandlats vid dessa möten och tänker skogsföretagen ställa sig bakom avsiktsförklaringen?

I skrivelsen framgår att Ljusdals kommun i samband med arbetet med en pågående revideringen av länsplanen valt att i sitt remissvar inte föra in en ny terminal som ett objekt – som finansieras med statliga medlen via länsplanen –i konkurrens med övriga stora objekt. Objekten förutsätts ligga fast i huvudsak, i enlighet med länsplanen 2010 till 2012.

I skrivelsen ändrar kommunen nu hållning, några månader efter sitt remissvar och menar att i ett längre planeringsperspektiv ser man en stor och rationell terminal som ett mycket angeläget objekt på både regional och nationell nivå och en sådan ska därför bedömas i konkurens med övriga objekt. En terminal skall därför kunna tas med i en kommande revideringen av länsplanen.

Det väcker fler frågor. Varför är terminalen inte med i kommunens remissvar för några månader sedan om en reviderad länsplan? Varför väljer kommunen istället att ta upp terminalen i en kommande revidering av länsplanen? När kan terminalen komma med i en kommande reviderad länsplan som kommer att gälla först 2018 till 2019. Hur många år fram i tiden handlar det om?

I skrivelsen står också att kommunen ser en aktiv medverkan från Region Gävleborg som en viktig faktor. Innebär det, att det är regionen som ska driva frågan om en terminallösning i Ljusdal?

Kommunen har tagit en rad beslut som drar åt olika håll:

· Beslut om att kommunen ska medverka i det fortsatta arbetet med en omlastningsterminal på Bränta,

· Beslut om två planuppdrag om terminaler, Kläppa och Skästra

· Beslut om att timmerterminalen på Östernäs ska flyttas från centrum.

· Samt nu en avsiktsförklaring med aktiv medverkan från Region Gävleborg i en framtida lösning.

Hur går allt detta ihop? Hur ser tidsplanen ut?

Nuvarande styrande partier S och V har under denna mandatperiod varit passiva i frågan om en ny öppen, stor terminallösning. Mandatperioden går mot sitt slut och en annan majoritet kan komma att ta över efter nästa val. Det verkar vara mot den bakgrunden som det kommer ett erbjudande till partierna om att skjuta hela terminalfrågan till region Gävleborg och in i framtiden? Den helt avgörande frågan är om skogsbolagen då kommer att vara intresserade eller om tåget har gått?

Vem bär ansvaret för att kommunen inte fått till en lösning? Skrivelsen menar ju att det är full möjligt att få finansiering via regionen och länsplanen. Kommunen valde emellertid att inte ta med en ny terminal som objekt i revideringen av länsplanen samtidigt som man nu vill ha med terminalen i nästa kommande revidering.

Bra argument för en öppen timmerterminal radas upp i skrivelsen. Det är bra, men alla argument har gått att läsa på hemsidan combilast. Varför har inte dessa argument tidigare fått styra utvecklingen?
Länk till skrivelsen  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post96

Möte om terminallösning i Ljusdal!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Tue, October 29, 2013 16:16:54

Den 30 maj 2013 tog kommunstyrelsen beslut om kommunens eventuella roll och deltagande i konsortium för gemensam omlastningsterminal.

Beslutet blev att Ljusdals kommun medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta samt att kommunchefen får i uppdrag att utse tjänsteman som ska vara kommunens representant i arbetet.

Sedan den 30 maj har tjänstemän träffat företrädare för skogsbolag i månadsskiftet juni/juli. Ett nytt möte om öppen terminal i Ljusdal äger nu rum torsdagen den 31 oktober. Kallade är representanter från Mellanskog, Holmen Skog och Sveaskog samt fyra tjänstemän från kommunen.

Målet för mötet är att finna samsyn i hur en gemensam öppen terminal kan projekteras i Ljusdal.

Samma information finns på samblogg.eu

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post95

Projektplan

PolitikenPosted by partier i samverkan Mon, September 16, 2013 19:12:06
Enligt denna projektplan daterad den 16/11 2011 ska byggskedet gå igång vilken dag som helst, men då var det Tegeltjär eller Bränta som gällde. Mycket vatten har runnit under broarna sen dess.


  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post94

Östernäspannan blockerar!

Nästa stegPosted by partier i samverkan Sun, September 15, 2013 13:54:18

Den 11 augusti 2011 fick kommunstyrelsen information om virkesomlastning på Östernäs. När det gäller Östernäspannan informerades om att den skulle avvecklas under andra halvåret 2013. Det vill säga vara borta vid årsskiftet 2013/2014. Spånhögarna skulle tas bort under tredjekvartalet 2013.

Östernäspannan måste bort för att handelsområdet ska byggas. Utbyggnaden av handelsområdet åberopas som skäl till att timmerterminal snabbt måste flyttas till Kläppa.

I Ljusdals-Posten den 13 september står nu att det kommunala energibolaget har problem med den stora hetvattencentralen i Sjulhamre som måste vara klar innan Östernäspannan kan rivas. Nu bedöms därför Östernäspannan inte kunna tas bort förrän hösten 2014, vilket kan innebära att utbyggnaden av handelsområdet försenas?

Kommunstyrelsen har ännu inte fått någon information om ändrade tidsplaner för rivning av Östernäspannan.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post93

Terminalproblemen flyttas!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Sat, September 14, 2013 16:59:08


Vid kommunstyrelsen sammanträde den 11 augusti 2011 informerades om virkesomlastning vid bangården och följande problem redovisades med den nuvarande verksamheten.

 Otillräcklig kapacitet, bl a avseende lagringsytor och tåglängd

 Ingen möjlighet till annan hantering än omlastning

 Dålig samordning mellan aktörer

 Barriäreffekt i samhället

 Buller, damm, ljus, vibrationer, insekter, nedsmutsning

 Skador på vägnätet (kommunalt)

 Trafikproblem (650 000 m3/10 000 fordon/år

 Hindrar annan markanvändning

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post92

Länsstyrelsen tycker annorlunda!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Thu, September 12, 2013 19:37:32Länsstyrelsen går emot kommun när det gäller frågan om det behövs en miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken när det gäller flytt av Sveaskogs omlastning av skogsråvaror från Tallåsen till Skästra.

Länsstyrelsen anser att eventuella konsekvenser för miljön måste utredas noga. Frågan är hur skogsråvaror kommer att påverka mark och vatten. Länsstyrelsen vill också ha mer information om bullerstörningar och eventuella svårigheter med trafiksituationen vid riksväg 83.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post91
Next »